Chi tiết tình hình xử lý hồ sơ từ ngày 01/01/2017 đến ngày 24/05/2017
Số hồ sơ Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ chưa GQ
Lĩnh vực Tồn trước Tiếp nhận Đúng hạn Trễ hạn Đã trả Chưa trả Trong hạn Quá hạn
UBND thị xã Gia Nghĩa
Kinh tế 24 0 0 0 0 0 0 24
Xây dựng 196 105 44 0 39 35 0 204
LĐ - TB & XH 863 66 3 0 3 0 0 925
Tài chính kế hoạch 130 275 122 0 128 20 25 227
Đất đai 454 0 0 0 0 0 0 454
Lĩnh vực Tư pháp 2 12 6 0 4 2 0 8
Tư pháp 3 0 0 0 0 0 0 2
Đất đai 2016 2 0 0 0 0 0 0 2
Demo - Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường 40 0 0 0 0 0 30 10
Tài nguyên môi trường 29632 1951 0 0 0 0 0 31582
Lĩnh vực Đất đai, Tài nguyên và Môi trường 0 2313 0 0 0 0 553 1760
Lĩnh vực Quản lý đô thị 0 212 0 0 0 0 48 164
Tổng cộng
31346 4934 175 0 174 57 656 35362
UBND huyện Đăk Mil
Chứng thực và hộ tịch 0 30 3 0 24 0 6 0
Lao động Thương Binh và Xã hội 7 177 16 2 119 0 52 12
Thẩm định đầu tư xây dựng cơ bản 0 0 0 0 0 0 0 0
Đăng ký kinh doanh 0 171 122 38 160 0 8 3
Cấp phép xây dựng 0 142 11 58 110 1 25 6
Đất đai 16 7136 914 969 6210 384 460 62
Tư pháp 2 0 0 0 0 0 0 2
Môi trường 0 1 0 0 0 0 1 0
Tài chính - Kế hoạch 0 10 1 0 6 0 4 0
Tổng cộng
25 7667 1067 1067 6629 385 556 85
UBND huyện Đăk R'Lấp
Kinh tế - Hạ tầng 0 2 0 0 0 0 0 2
Xây dựng 2 58 21 2 37 0 12 2
Lao động thương binh và xã hội 99 392 32 7 141 1 144 143
Tài Chính kế hoạch 4 208 82 5 200 0 5 4
Lĩnh vực đất đai 3 0 0 0 0 0 0 3
Tài nguyên và Môi trường 652 4975 2083 459 3499 0 469 929
Tư pháp 4 352 132 22 346 0 1 5
Tổng cộng
764 5987 2350 495 4223 1 631 1088
UBND huyện Krông Nô
Tư pháp - Hộ tịch 0 12 0 0 0 0 0 12
Cấp phép xây dựng 5 42 0 0 0 0 6 41
Lao động thương binh xã hội 8 8 0 0 0 0 0 16
Cấp phép kinh doanh 39 88 0 0 0 0 4 123
Đất đai 449 4458 890 137 1029 0 409 3345
Tổng cộng
501 4608 890 137 1029 0 419 3537
UBND huyện Cư Jút
Tư Pháp - Hộ Tịch 47 347 28 3 37 0 23 332
Đất Đai 6295 4713 2279 0 2800 0 469 7737
Công Thương 0 1 0 0 0 0 0 1
Cấp Giấy Chứng Nhận ĐKKD 0 127 70 27 112 0 6 5
Xây Dựng 1 41 4 3 38 0 1 2
Lao Động Thương Binh và Xã Hội 4 252 28 0 200 0 40 15
Tổng cộng
6347 5481 2409 33 3187 0 539 8092
Sở Tài nguyên và Môi trường
Tổng cộng
0 0 0 0 0 0 0 0
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Tổng cộng
0 0 0 0 0 0 0 0
UBND huyện Đắk Song
Tài nguyên - Môi trường 659 3243 1424 41 2486 0 233 1035
Xây dựng 0 39 1 0 1 0 3 0
Kinh tế 0 1 0 0 0 0 1 0
Tư pháp - Hộ tịch 1 11 3 0 11 0 0 1
Bảo vệ Môi trường 0 4 0 0 0 0 3 0
3 Thương binh - Xã hội (new) 0 12 0 0 1 0 10 1
Thương binh - Xã hội (cũ) 10 5 1 0 2 0 0 13
4 Tài chính - Kế hoạch 0 24 4 0 22 0 0 0
2 Thế chấp 0 2190 1254 0 2128 0 30 32
LV Tư pháp 0 8 7 0 7 0 0 1
3 Tài nguyên - Môi trường 0 192 40 0 52 0 104 4
4 Thương binh - Xã hội 0 108 13 0 87 0 5 8
zBảo vệ Môi trường 0 6 0 0 0 0 0 0
LV Nội vụ 0 7 1 0 7 0 0 0
6 Kinh tế - Hạ tầng 0 22 0 0 0 0 11 3
1 Đất đai 0 1483 197 1 730 5 557 42
5 Tài chính - Kế hoạch 0 176 13 0 166 0 3 0
8 Người có công 0 2 0 0 2 0 0 0
9 Bảo trợ xã hội 0 9 0 0 6 0 2 1
LV Xây dựng 0 47 1 0 1 0 0 0
LV Công an xã 0 97 57 0 83 0 8 1
7 Tư pháp 0 271 87 0 157 0 37 77
Tổng cộng
670 7957 3103 42 5949 5 1007 1219
UBND huyện Đắk Glong
karaoke 0 1 0 0 0 0 1 0
Y tế 0 2 0 0 0 0 0 2
Thuế 0 0 0 0 0 0 0 0
Công an 3 484 136 17 400 0 21 3
Hỗ trợ lãi suất 0 43 19 21 41 0 0 2
Đăng ký kinh doanh 0 94 30 33 76 8 0 2
Lao động TBXH 26 326 89 5 139 0 67 94
Đất đai 0 0 0 0 0 0 0 0
Đất đai 2 15 1 0 0 0 0 0 15
Nông nghiệp 0 1 0 0 0 0 0 1
Xây dựng 0 18 2 4 12 0 2 2
Đất đai1 1284 1335 5 35 87 0 499 1913
Tiếp công dân 1 0 0 0 0 0 0 1
Giáo dục và Đào tạo 2 1 0 0 0 0 1 2
Công thương 0 1 0 0 0 0 1 0
Tư pháp 5 621 357 27 545 0 21 38
Đầu tư xây dựng cơ bản 3 55 0 6 17 4 21 5
Tổng cộng
1339 2983 638 148 1317 12 634 2080
UBND huyện Tuy Đức
Tư Pháp- Hộ tịch 0 0 0 0 0 0 0 0
Thương binh xã hội 18 2 0 0 0 0 2 16
Tài chính - Kế hoạch 0 19 1 6 12 0 4 3
Tài nguyên môi trường 35 4 0 0 0 0 3 36
Tổng cộng
53 25 1 6 12 0 9 55
Sở Xây dựng
Tổng cộng
0 0 0 0 0 0 0 0